Algemene voorwaarden Ja'eli van Beveren Fotografie

Januari 2019

 

Ja’eli van Beveren Fotografie

KvK 61917893

Luttelgeest

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Ja’eli van Beveren (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever) genoemd.

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Fotograaf: Ja’eli van Beveren, fotograaf van Ja’eli van Beveren Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

10. Aw: Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

2.   Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.   Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod

1.   Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.

2.   Aanvaarding van het aanbod geschiedt per e-mail.

3.   Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.

4.   Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1.   Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2.   Na aanvaarding van de overeenkomst ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een factuur voor aanbetaling.

3.   Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.

4.   Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1.   Fotograaf zal de opdracht in haar journalistieke stijl naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotograaf zal uitdrukkelijk niet als regisseur optreden om bepaalde foto’s te creëren.

2.   Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar mogelijk nodige maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3.   Indien opdrachtgever een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.

4.   Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.

5.   Groepsfoto’s gedurende een bruiloft kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd indien de omstandigheden dit toelaten. Opdrachtgever of ceremoniemeester treffen maatregelen om bij de groep horende personen tijdig en correct bij elkaar te brengen waarbij 15 verschillende groepsfoto’s als maximum geldt.

6.   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

7.   Fotograaf stelt het op prijs dat opdrachtgever een maaltijd voor haar verzorgt tijdens het maaltijdmoment van het bruidspaar. Indien opdrachtgever genoemde maaltijd niet verzorgt behoudt fotograaf zich het recht voor een pauze in te lassen van 30 minuten om zichzelf van een maaltijd te voorzien.

8.   In het geval fotograaf door ziekte niet in staat is de opdracht uit te voeren zal zij zich inzetten om voor een vervangende fotograaf in vergelijkbare stijl te zorgen.

 

Artikel 6. Levering

1.   Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2.   Fotograaf levert fotobestanden ongeveer 8 weken na de fotoreportage in hoge resolutie en groot formaat in jpg, in een online gallery.

3.   De fotobestanden worden in een combinatie van kleur en zwart-wit afgeleverd, naar inzicht en keuze van fotograaf.

4.   Fotograaf levert geen onbewerkte foto’s of RAW bestanden.

5.   Indien overeengekomen levert fotograaf een album overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.

 

Artikel 7. Het album

1.   Opdrachtgever selecteert binnen 14 dagen na levering van de fotobestanden een selectie van favoriete foto’s en geeft deze aan fotograaf door, waarna fotograaf binnen ongeveer 14 dagen het eerste ontwerp voor het album levert.

2.   Opdrachtgever mag maximaal eenmaal wijzigingen in het album laten aanbrengen.

3.   Toegestane wijzigingen omvatten het vervangen van individuele foto’s voor een andere foto.

4.   Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten brengen.

5.   Fotograaf zal wijzigingen binnen ongeveer 14 dagen toepassen op het ontwerp en aan opdrachtgever voorleggen ter goedkeuring.

6.   Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling mogelijk. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan.

7.   Het album wordt ongeveer binnen 5 weken na bestelling geleverd.

8.   Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

9.   Fotograaf laat albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen en nadat opdrachtgever de factuur met betrekking tot het album heeft voldaan. Indien enige bevestiging met betrekking tot het ontwerp binnen twee weken na het laatste uitblijft, zal fotograaf dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. Fotograaf zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt.

 

Artikel 8. Vergoeding

1.   Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2.   Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

4.   Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

5.   Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw daar waar het particuliere opdrachtgevers betreft. In communicatie met zakelijke opdrachtgevers zijn genoemde bedragen exclusief btw.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1.   Na de bruiloft ontvangt opdrachtgever een eindfactuur op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.

2.   Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij ander overeengekomen.

3.   Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

4.   Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting

1.   Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2.   Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

3.   In het geval van ontbinding brengt fotograaf de aanbetaling in rekening.

4.   Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is opdrachtgever minstens de aanbetaling verschuldigd.

5.   Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever tot 6 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum brengt fotograaf 30% van het geoffreerde bedrag in rekening.

6.   Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf 6 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum tot 3 maanden voor de uitvoerdatum brengt fotograaf 60% van het geoffreerde bedrag in rekening.

7.   Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf 3 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum tot 6 weken voor de uitvoerdatum brengt fotograaf 85% van het geoffreerde bedrag in rekening.

8.   Bij annulering van de overeenkomst foor opdrachtgever vanaf 6 weken voor de uitvoerdatum brengt fotograaf 90% van het geoffreerde bedrag in rekening.

 

Artikel 11. Klachten

1.   Klachten over producten, de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen binnen een redelijke termijn per e-mail te worden ingediend.

2.   Bij fotograaf ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met de klant te bereiken.

3.   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

1.   Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

2.   Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.

3.   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website, blog, portfolio, social media updates, in drukwerk en voor deelname aan wedstrijden.

4.   Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring en op eigen social media accounts. Voor openbaarmaking via eigen social media accounts dient opdrachtgever de daartoe geleverde fotobestanden met watermerk te gebruiken.

5.   Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

6.   Indien opdrachtgever foto’s aan derden wenst te leveren geschiedt dit in overleg en na toestemming van fotograaf.

7.   Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 

Artikel 13. Portretrecht

1.   Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.

2.   Fotogaaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

3.   Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Privacy

1.   Fotograaf zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen.

2.   Fotograaf zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet delen met derden of openbaar maken, tenzij opdrachtgever deze zelf openbaar maakt op de website of social media kanalen van fotograaf of wanneer opdrachtgever aan fotograaf hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

3.   Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

4.   De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

 

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.   Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.   Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3.   Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.